Pracodawca spóźnia się z wypłatą – co zrobić?

Obowiązkiem każdego pracownika jest rzetelne i sumienne wywiązywanie się z obowiązku pracy, natomiast po stronie pracodawcy leży regularne i terminowe przelewanie wynagrodzenia Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą? Zobacz, co może zrobić pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia za swoją pracę w wyznaczonym terminie.


Fundamentalny obowiązek każdego pracodawcy

Pamiętaj, że terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z niego, powinien być świadomy konsekwencji takiego działania.

Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania oraz w umowie o pracę. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. To podstawowy i główny obowiązek każdego pracodawcy.

Nieterminowe regulowanie wynagrodzeń stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 282 § 1 pkt. 1 jeżeli pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje potrąceń, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 złotych.

Co może zrobić pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia

Pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia za swoją pracę, nie musi stać z założonymi rękami, może działać i ubiegać się o należne mu wynagrodzenie. W tym celu może podjąć następujące działania:

zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, która winna wszcząć postępowanie kontrolne (zgodnie z przepisami ustawy z 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy). Jeśli wyniki kontroli potwierdzą nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzenia, która podlega natychmiastowemu wykonaniu

wypowiedzieć umowę o pracę, bez zachowania okresu wypowiedzenia
i z winy pracodawcy, w trybie art. 55 § 1 kodeksu pracy, ponieważ nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

wytoczyć powództwo o zapłatę zaległych wynagrodzeń oraz odsetek za opóźnienie

dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego, jeśli tylko w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia pracownik poniósł szkodę

dochodzić odszkodowania na drodze postępowania sądowego, jeśli pracodawca odmówi jego wypłaty. W jednym pozwie można połączyć roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę uregulowane oraz roszczenie o zapłatę odszkodowania.

Jeśli chodzi o pracę, warto znać nie tylko swoje obowiązki, ale i prawa, które zabezpieczają nas, jako pracowników. Taka wiedza może być bardzo pomocna w wielu sytuacjach, między innymi gdy pracodawca nie wypłaci nam należnego wynagrodzenia.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Recent Posts